Shear Machine A-22430145

Shear Machine
Name  A-22430145
Type  Shear Machine
Description  1.4mm, Length 3.3 m
Origin  Czech Republic
Weight  18 Tons